Skolhälsovården

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Vi är elevernas företagshälsovård. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt! Skolhälsovården ska vara förebyggande. Vi ska följa hälsoutvecklingen och uppmärksamma brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden tills de lämnar gymnasiet.

En förutsättning för en bra hälsa är att trivas med sin tillvaro och skolsituation. Därför är det en av skolhälsovårdens uppgifter att medverka till att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande - att skolan anpassas till elevens förutsättningar och behov. Man kan säga att vi är något av en lokal barnombudsman och Barnkonventionen är en ledstjärna i vår verksamhet!

  • Skolsköterskan på Gröndalsskolan heter Ann Hoang och har telefonnummer 08 508 222 66.

Skolhälsans rutinkontroller ser ut enl. följande:

6-åringar erbjuds att träffa skolläkaren tillsammans med förälder där eleven mäts, vägs, ryggen kontrolleras och eleven får sin andra mässling, påssjuka o röda hund-vaccination (MPR). Skolsköterskan kontrollerar elevens syn. Hälsodeklaration ifylls av förälder & lämnas till skolsköterskan.

Årskurs 1 Hörselkontroll

Årskurs 2 Längd och vikt

Årskurs 4 Hälsodeklaration ifylls av förälder & lämnas till skolsköterskan. Elven gör egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan, samt längd, vikt och ryggkontroll görs i samband med besöket.

Årskurs 5 flickor erbjuds HPV vaccin vilket ges 2 doser under läsåret.

Årskurs 6 Längd, vikt och ryggkontroll.

 

  • Om Ni har funderingar och behöver prata akut om Ert barn kan Ni ringa 1177 Sjukvårdsrådgivning för barn. Sjukvårdsrådgivning på nätet finns också på www.1177.se
Dela:
Kategorier: